Ракът на гърдата е най-честото злокачествено заболяване при нежния пол. Една от 8 жени ще бъде диагностицирана с рак на гърда през живота си.
Добрата новина е, че карциномът на гърдата е лечимо заболяване, ако се диагностицира в ранен стадий.   Това е по-вероятно,  в сравнение с други злокачествени заболявания,  ако се спазват определени условия, като редовна профилактика,  съобразена с персоналния риск.
Карциномът на гърдата има три стадии:
I-ви стадий – туморът е под 2 см и без метастази в лимфните възли;
II-ри стадий – туморът е под 5 см с подвижни лимфни възли с метастази или над 5 см, но без лимфни метастази;
III-ти стадий – туморът се е сраснал с кожата или с гръдната стена, но без далечни метастази;
IV-ти стадий – по-горните характеристики плюс далечни метастази.
За да възникне злокачествено заболяване трябва да има налице унаследена или неунаследена генетична предразположеност, с други думи мутация („повреда“) в ДНК,  свързана с контрола на растеж и делене на клетките. При такава „повреда“ започва анормален растеж на клетките и образуване на тумори с потенциал за навлизане и разпространение в други части на тялото. Такава мутация може да се случи спонтанно, (по причини, свързани с възрастта, начина на живот, канцерогенни фактори и др.) и тогава се нарича соматична. А може и да се унаследи, какъвто е случая с актрисата Анджелина Джоли. Унаследените мутации се наричат още герминативни. Ако имате история на ракови заболявания в семейството си, особено по женска линия и особено на възраст под 60г., е възможно да имате унаследена мутация в гените BRCA 1&2.Какви персонализирани решения могат да Ви бъдат от помощ в лечението на различните стадии или в случай на унаследена мутация, свързана с рак на гърдата и яйчниците. РАНЕН СТАДИЙ НА РАК НА ГЪРДАТА – I и II
При ранен стадий на рак на гърдата основен метод е оперативното лечение, като може да се извърши частично отстраняване на гърдата с последваща лъчетерапия или отстраняване на цялата гърда (мастектомия), като понякога и след мастектомия се препоръчва лъчетерапия.
След операцията лекарят трябва да прецени дали има риск от рецидив и да реши дали да назначи химиотерапия и/или хормонотерапия. Това добавяне на лечение се нарича адювантна химио- или хормонотерапия – системно лечение.  Системното лекарствено лечение има за цел да разруши останали ракови клетки и да предотврати рецидив или метастази.
Преценката дали да се назначи допълнителна терапия обичайно се базира на прогностични фактори, свързани с рака, като размер на тумора, стадий на тумора, хормон рецептор статус на раковите клетки, HER2 статус, засегнати лимфни възли, разпространение в лимфните съдове, в кръвоносните съдове или и двете. Тези фактори не винаги са прецизни за конкретния пациент и за профила на неговия тумор.
Тук на помощ идва тестът MammaPrint, който дава възможност за персонализирано решение дали да се приложи адювантна химиотерапия или не. Не случайно персонализираната медицина се нарича още прецизна медицина (precision medicine), защото тя дава възможност за много по-голяма прецизност в медицинските решения за всеки конкретен пациент, на база на генетичните характеристики на тумора.
МammaPrint е такъв инструмент за персонализирана (прецизна) медицина. Това е генетичен тест, при който се анализира проба (туморно блокче) от раковия тумор, за да се провери експресията на определени гени, свързани с рака на гърдата. Според експресията на тези гени  се определя „агресивността“ на тумора, включително вероятността той да расте и да се разпространява.
Тестът MammaPrint е подходящ за Вас, ако Вашият тумор отговаря на определени условия:
· Стадии I или II;
· Инвазивен;
· По-малък от 5 см;
· Има засегнати до 3 лимфни възела;
· HR позитивен или негативен;
Тестът MammaPrint анализира специфична туморна картина от 70 гена, свързани с риск от рецидив, като класифицира пациентите на такива с нисък или висок риск от далечни метастази в първите 10г. след поставяне на диагноза, без двусмислени и неясни резултати както е при други тестове. MammaPrint е единственият подобен тест, който е одобрен и от Американското дружество по клинична онкология (American Society of Clinical Oncology), и от Европейското дружество по клинична онкология (European Society of Clinical Oncology). На база на резултата, може да се вземе решение да се спестят негативите на една допълнителна химиотерапия, ако тя няма да даде ползи за Вас,  или в случай на висок риск, да се проведе допълнителна терапия, с цел предотвратяване на рецидив и метастази. Повече за MammaPrint. Вижте тукРАК НА ГЪРДАТА – стадий III и IV
При III-ти и IV-ти стадий лечението е комплексно  и при всички случаи включва системно лечение – химиотерапия, хормонотерапия или и двете. Всеки тумор обаче е различен. От гледна точка на генетика,  туморите са изключително хетерогенни и молекулярните им характеристики често обуславят различна чувствителност, съответно резистентност към лечението. Инструменти за молекулярно профилиране на тумора и персонализиране на терапията при рак на гърдата в III-ти и IV-ти стадий са тестовете OncoDEEP и Оnco STRAT&GO.Тестът OncoDEEP анализира комплексно молекулярния профил на тумора и на тази база, дава персонални препоръки за терапия. Профилирането се извършва чрез секвениране на 75 гена, чиито мутации са определящи за подбор на таргетни терапии, имунохистохимичен анализ и специфични за конкретния тумор анализи, насочващи подбора на конвенционалните химиотерапевтични медикаменти плюс специфични анализи, оценяващи евентуалната ефективност на имунотерапия. С уникалния си интегриран подход на анализ, тестът OncoDeep прави туморен анализ, който дава информация за отговора към таргетните терапии, имунотерапиите, а също и към класическите химиотерапии.

Тестът OncoSTRAT&GO комбинира проба от стандартна биопсия и течна биопсия (от кръвна проба). Включва анализ на над 200 гени от туморната тъкан и 40 гени от циркулиращата в кръвта туморна ДНК, в комбинация с допълнителни анализи, специфични за вида тумор (имунохистохимия и др.). Представлява още по-пълен профил на тумора, на база на който да се установи отговора към стандартни химиотерапии, таргетни терапии и имунотерапии.

За повече информация, вижте тук.

Примерен резултат можете да свалите от тук.
НАСЛЕДСТВЕН РАК НА ГЪРДАТА
Покрай трудния и на пръв поглед шокиращ избор на Анджелина Джоли през 2013 г. да отстрани гърдите и яйчниците си, стои едно добре информирано и клинично оправдано действие. По налични данни тя има мутация в BRCA1 гена, обуславящ 60-90% риск от развитие на рак на гърда, като информацията е, че нейния персонален риск е ~87%. След операциите, рискът й е намален до 5%, което е под средно статическия риск за всяка жена ~12%.
Генетичният тест GENOMEBREAST установява мутации в гените BRCA1 и BRCA2 (панел 1) и тези и още 24 гени, свързани с висок риск от развитие на рак на гърдата, на яйчниците и някои други видове рак (панел 2). Гените BRCA1 и BRCA2  са част от естествената защитна система на организма и ни предпазват от развиване на някои видове рак. Когато има наличие на мутация в тези гени, рискът от развиване на рак на гърдата и/или яйчниците се увеличава многократно.  Генетичният тест Genomebreast е персонализирано решение, с което да се разбере съществува ли унаследен повишен риск от развитие на рак на гърдата и яйчниците и да се установи кои членове на семейството са в риск. На базата на резултата, могат да се направят персонални препоръки за проследяване/превенция,  както и терапевтични препоръки (при някои случаи).
Този тест е подходящ,  в случай на:
· Рак на гърдата, диагностициран преди 50-годишна възраст;
· Рак в двете гърди при една и съща жена;
· Както рак на гърдата, така и рак на яйчниците при една и съща жена или в едно и също семейство;
· Няколко рака на гърдата в семейството;
· Два или повече първични вида BRCA1- или BRCA2-свързани ракови заболявания в един член на семейството;
· Случаи на мъжки рак на гърдата;
· Ашкенази еврейска етническа принадлежност.

Резултатите от GenomeBreast® дават възможност за разработване на планове за персонална медицинска грижа, специфично насочени към намаляването на риска от рак
За повече информация GENOMEBREST

Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете се нас,
тел.: 0895674054, 02 865 01 06
Тази статия има информативен характер и не може да замести консултацията с лекар.