ВИДОВЕ ПРОБИ 1

Цяла кръв

КОНТЕЙНЕР

 • Диагностичен, проактивен скрининг на носители и родителски/фамилни проби трябва да бъдат изпращани в епруветки с EDTA с лилави или розови капачки. Приемаме K2EDTA и K3EDTA.
 • За педиатричен микрочипов анализ трябва да се включват EDTA (лилава капачка) епруветка и 4 ml NaHep (зелена капачка) епруветка.

ОБЕМ

За възрастни:

 • Изискваме минимум 3 ml цяла кръв за клинична област за възрастни.

За педиатрични случаи:

 • Предпочитаме 3 ml за клинична област, но можем да приемем 1.5 ml ако е необходимо.

За новородени/пеленачета:

 • Приемаме микроепруветки с малък обем (капацитет 5 ml), събрани от капилярна кръв (пета или пръст). Изискваме 3 пълни епруветки с малък обем за клинична област.

За случаи на педиатрични микроматрици:

 • 4 ml кръв в EDTA (лилава капачка) епруветка и 4 ml NaHep (зелена капачка) епруветка
 • За пациенти в неонатално интензивно отделение/педиатрично интензивно отделение, минимум 1-2ml за епруветка

За родителски/фамилни изследвания:

 • 4 ml кръв в EDTA (лилава капачка) епруветка и 4 ml NaHep (зелена капачка) епруветка.

Не можем да приемем:

 • Хемолизирана или съсирена кръв
 • Кръв, слюнка, асистирана слюнка и проби от устна лигавица от пациенти, които са претърпели алогенна костно-мозъчна трансплантация от несвой донор
 • Кръв, слюнка, асистирана слюнка и проби от устна лигавица от пациенти, които са претърпели алогенна стволово-клетъчна трансплантация от несвой донор
 • Кръв, слюнка, асистирана слюнка и проби от устна лигавица от пациенти, които са претърпели кръвопреливане по-малко от две седмици преди събирането на проба
 • Хематологично злокачествено заболяване:

Резултатите могат да са повлияни за кръвни и слюнчни проби от пациенти с хематологични злокачествени заболявания, които циркулират активно в периферната кръв. В такива случаи, тип проба, която не произхожда от кръв или слюнка се предлага, като гДНК от кожна биопсия. Моля вижте „ДНК“ секцията за повече информация и кликнете тук, за да научите повече.

ВИДОВЕ ПРОБИ 2

Слюнка

Приемани типове проби:

 • Слюнка, събирана и съхранявана с OrageneTM комплект за самостоятелно събиране (OG500/OGD500/OGD510).
  • Моля отбележете, че този комплект изисква 2ml слюнка за OG500/OGD500 и 1 ml слюнка за OGD510 и включва активно (неасистирано) даряване на слюнка
 • Слюнка, събирана и съхранявана с OrageneTM комплект за асистирано събиране на слюнка (OG575/OGD575)
  • Този комплект е подходящ за малки деца или родители, когато активното даряване на слюнка е трудно
  • Поради малкия обем, събиран в тези комплекти (0.75 ml за комплект) ние изискваме две епруветки да бъдат напълнени за поръчка.

Не можем да приемем:

 • Слюнка във всеки друг контейнер освен OrageneTM комплекти (OG500/OGD500/OGD510/OG575/OGD575)
 • Проби от устна лигавица и устни промивки
 • Кръв, слюнка, асистирана слюнка и проби от устна лигавица от пациенти, които са претърпели алогенна костно-мозъчна трансплантация от несвой донор
 • Кръв, слюнка, асистирана слюнка и проби от устна лигавица от пациенти, които са претърпели алогенна стволово-клетъчна трансплантация от несвой донор
 • Кръв, слюнка, асистирана слюнка и проби от устна лигавица от пациенти, които са претърпели кръвопреливане по-малко от две седмици преди събиране на пробата.
 • Хематологично злокачествено заболяване:

Резултатите могат да са повлияни за кръвни и слюнчни проби от пациенти с хематологични злокачествени заболявания, които циркулират активно в периферната кръв. В такива случаи, тип проба, която не произхожда от кръв или слюнка се предлага, като гДНК от кожна биопсия. Моля вижте „ДНК“ секцията за повече информация и кликнете тук, за да научите повече.

ЕТИКЕТИРАНЕ

За диагностично, проактивно, скриниращо тестване на носители всяка епруветка трябва да бъде етикетирана с:

 • Пълното име на пациента
 • Един допълнителен уникален идентификатор
  • Дата на раждане
  • Номер от медицински записи
  • IB номер, ако е изискано от изпращащ лекар
  • ID на тестова поръчка на клиента (QR#)
 • Дата на събиране на проба

*Името на пациента и поне един допълнителен уникален идентификатор, записан върху всяка епруветка трябва да съвпада с името и идентификатора предоставен когато е направена поръчката за тест. Препоръчваме включването на повече от един допълнителен уникален идентификатор, за да се осигури съвпадение.

ВИДОВЕ ПРОБИ 3

Проби от устна лигавица

КОНТЕЙНЕР

 • ORAcollect Dx OCD-100 тампони за устна лигавица (2 тампона трябва да бъдат събрани за пациент за поръчка)

Не можем да приемем:

 • Кръв, слюнка, асистирана слюнка и проби от устна лигавица от пациенти, които са претърпели алогенна костно-мозъчна трансплантация от несвой донор
 • Кръв, слюнка, асистирана слюнка и проби от устна лигавица от пациенти, които са претърпели алогенна стволово-клетъчна трансплантация от несвой донор
 • Кръв, слюнка, асистирана слюнка и проби от устна лигавица от пациенти, които са претърпели кръвопреливане по-малко от две седмици преди събиране на пробата.

ЕТИКЕТИРАНЕ

Двете епруветки за събиране на проба трябва да бъдат етикетирани с:

Името на пациента и поне един допълнителен уникален идентификатор, записан на епруветката (като дата на раждане) трябва да съвпадат с името и идентификатора, предоставени когато е направена поръчката за тест. Препоръчваме включването на повече от един допълнителен уникален идентификатор, за да се осигури съвпадение.

 • Пълното име на пациента
 • Дата на раждане (ММ/ДД/ГГГГ)
 • Дата на събиране на пробата