Политика за защита на личните данни и бисквитки в нашия Интернет сайт.

Общи условия на „НМ Дженомикс” ООД към  договори от разстояние за поръчка на молекулярно-генетични тестове

(в сила от 15.05.2020г.)

 

 

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящите Общи условия представляват неразделна част от договори от разстояние за поръчка на молекулярно-генетични тестове, сключени между  „НМ Дженомикс” ООД, наричан по-долу за краткост „НМ Дженомикс”, и Физически лица, по силата на който НМ Дженомикс осигурява срещу възнаграждение събиране, съхранение и транспортиране на проби от човешки биологичен материал (кръв, слюнка, туморно блокче или др.) до партньорска лаборатория, с цел извършване на молекулярен, генетичен или друг вид анализ.

Чл. 2.  „НМ Дженомикс” ЕООД е лечебно заведение за извънболнична помощ по смисъла на Закона за лечебните заведения, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 131503463, и в Регионална здравна инспекция – София при Министерство на здравеопазването, за което е издадено Удостоверение № 6657 от 17.01.2006 г., нататък „НМ Дженомикс”.

Адрес за кореспонденция и телефон за контакт с НМ Дженомикс:

Гр. София, район Оборище,

ул. „Бачо Киро” № 47

тел. за контакт: 02/865 01 06

email address: office@nmgenomix.com

Чл. 3.  НМ Дженомикс е дистрибутор на иновативни молекулярно-генетични тестове.

 1. ДЕФИНИЦИИ

 

За целите на настоящите Общи условия посочените по-долу понятия ще се употребяват със следното значение:

 

1)      Договор от разстояние всеки договор, сключен между търговец и потребител като част от организирана система за предоставяне на услуги от разстояние, без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора, на основание чл. 45 от Закона за защита на потребителя.

2)      Търговец – при всяка употреба в настоящите Общи условия на понятието „търговец” се има предвид „НМ Дженомикс”.

 • Потребител – всяко физическо лице, което ползва услугата, уредена с настоящите Общи условия, която не е предназначена за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което, като страна по договор по този закон, действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.
 • Молекулярно-генетичен  тест процес по анализ на биологичен или генетичен материал.
 • Тествано лице – лице, чийто генетичен или биологичен материал е предмет на теста.
 • Партньорска лаборатория – всяка лаборатория, с която
  „НМ Дженомикс” ООД има сключен договор, по силата на който  се задължава срещу възнаграждение да организира събиране, съхранение и транспортиране на проби от човешки биологичен материал (кръв, слюнка, туморно блокче или др.) до лабораторията, която от своя страна извършва молекулярен, генетичен или друг вид анализ.

 

 • ПРЕДЛАГАНИ ТЕСТОВЕ

Чл. 4.  НМ Дженомикс  предоставя възможност на Потребителя за поръчка чрез официалния си сайт на различни видове тестове.  Видът, цената и информация за всеки тест е посочена на  официалните сайтове: https://nmgenomix.com/ и на wwww.prenatest.bg

 

 

 1. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. СТРАНИ. ПРОЦЕДУРА

                                                                                                                 

Чл. 5. Всички обявления, реклами, ценоразписи и друга информация, поместена на сайтовете на  НМ Дженомикс, във връзка с предлаганите тестове, представляват покана за сключване на договор между НМ Дженомикс и Потребителя.

 

Чл. 6. Страни по договора може да са:

 • Всяко лице, което е навършило 18 годишна възраст и не е поставено под запрещение, може да сключи договор с Търговеца.

6.2. В случай че лицето, чиито генетичен материал ще е предмет на изследването, е непълнолетно  или поставено под ограничено запрещение, то договорът се сключва с лицето, но със съгласието на неговияродител съответно попечител.

 6.3. В случай че лицето, чийто генетичен материал ще е предмет на изследване, е малолетно, поставено под пълно запрещение, договорът се сключва с неговия законен представител.

Чл. 7. Договорът от разстояние за поръчка на молекулярно-генетичен тест се сключва при спазване на следната процедура:

 • Поръчка

 

 • Поръчка се извършва чрез попълване на необходимите данни в уебсайта и в договора, съобразно избраната услуга. Необходимите данни за вписване могат да включват, но не само:

Трите имена, електронна поща, ЕГН, постоянен и настоящ адрес, телефон за контакт, трите имена, ЕГН на тестваното лице, в случай че е малолетно, непълнолетно  или постановено под ограничено или пълно запрещение; Избира се тест и лаборатория, в която да се вземе кръвната проба и начин на плащане.

 • Поръчката завършва с деклариране на потвърждение за запознаване и съгласие със съдържанието на настоящите Общи условия и Условията за отказ от договора, чрез поставяне на отметка в съответното поле.

 

 • В случай, че Потребителят избере предоставената опция за създаване на потребителски профил с парола, носи отговорност за сигурността и правилното използване на паролата му за достъп и трябва да предприеме всички разумни стъпки, за да се гарантира, че паролата е поверителна и не се разкрива на някой друг.
 • Потвърждение на поръчката
  •  С избор на бутон „Поръчка”, направената Поръчка ще бъде приета за обработка от НМ Дженомикс.

7.2.2.  При приета за обработка Поръчка, Потребителят ще получи потвърждаващо съобщение по електронна поща (email), съдържащо информация за поръчания тест и детайлите за Поръчката, номер на поръчката, линк към настоящите Общи условия, Условията за отказ от договора и към формуляр за упражняване право на отказ.

 • Договорът се счита за сключен от момента на изпращане от НМ Дженомикс на съобщение за потвърждаване.
 1. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

 

Чл. 8. Потребителят се задължава в срок от 3 /три/ работни дни, считано от датата на сключване на договора, съгласно чл. 7 от настоящите Общи условия,  да заплати цената на поръчания от него тест по избрания от него начин на плащане.

Чл. 9. НМ Дженомикс изпраща на Потребителя комплект за взимане на проба, който включва:

 • Сет за взимане на проба, 1 бр.
 • Документ за извършеното плащане;
 • Декларация за извършване на тест (Информирано съгласие) – 1 бр.

Чл. 10.Комплектът се изпраща в срок от 3 /три/ работни дни след като цената за извършване на анализа е  заплатена в пълен размер. Комплектът се изпраща на посочения от Потребителя адрес при попълване на поръчката.    Разходите за доставка са за сметка на Търговеца.

 • В случай че Потребителят не бъде открит на посочения от него адрес не помалко от 2 (два) пъти, се счита, че Потребителят се е отказал от Поръчката.

10.2.Комплектът може да бъде изпратен до лаборатория за взимане на кръв, ако Потребителят е избрал такава в онлайн поръчката.

Чл. 11.В срок до 1 /един/ месец, считано от получаване на комплекта за взимане на проба, Потребителят се задължава да организира взимането на:

 • проба в домашни условия, когато това е приложимо (проба от букална лигавица) или
 • на кръвна проба в лабораторията, избрана от него при попълване на поръчката, след като предварително е съгласуван деня и часа директно с Търговеца или лабораторията

Чл. 12. В срок до 1 /един/ месец, считано от получаване на комплекта за кръвни проби, Потребителят се задължава да попълни, подпише и изпрати на Търговеца „ Декларация за извършване на теста – Информирано писмено съгласие” Документите се изпращат на електронен адрес или по куриер до адреса на управление на НМ Дженомикс.

12.1. Декларацията се подписа от Потребителя и родител съответно попечител, в случай че тестваното лице е непълнолено или поставено под ограничено запрещение.

12.2. Декларацията се подписва от законния представител, в случай че тестваното лице е малолетно или поставено под пълно запрещение.

Чл. 13.НМ Дженомикс организира изпращането на окомплектованите сетове с проби за анализ до съответната партньорска лаборатория при спазването на стандартните оперативни процедури, изискванията на действащото българско законодателство, както и указанията на съответната лаборатория. НМ Дженомикс изпълнява задължението си само след осъществено пробовзимане и получени надлежно попълнени документи.

Чл. 14.Резултатите от генетичния тест се получават съобразно посочените на сайтовете на НМ Дженомикс срокове за всеки тест, при отчитане на официалните почивни дни в България, и в държавата, в  която осъществява дейност партньорската лаборатория. В редки случаи може да се забави получаването на резултатите, с цел запазване на високото качество на извършвания анализ.

Чл. 15.За всеки резултат от генетичния тест, (когато е приложимо) се предоставя и генетично становище от специалист по медицинска генетика.

 

Чл. 16.Потребителят ще получи резултата си по мейл или чрез предоставяне на достъп до платформа, от която може да си го изтегли.

Чл. 17.Потребителят се съгласява да уведоми Търговеца незабавно, ако има проблем с достъпа до платформата или ако с него се злоупотребява. При спазване на съответните проверки за сигурност, проблемът ще бъде разрешен.

Чл. 18.В случай на невъзможност да се предостави резултат след първото взимане на проба, за тестовете за които това е приложимо, НМ Дженомикс своевременно уведомява Потребителя за правото му на извършване на повторен безплатен молекулярно-генетичен анализ. Невъзможността не следва да се дължи на поведение на Потребителя.

Чл. 19.В случай на потвърждение от страна на Потребителя за извършване на повторен безплатен молекулярно-генетичен анализ, Търговецът се задължава да изпрати на Потребителя нов сет за проби в срок от 3 /три/ работни дни, считано от датата на  получаване на потвърждението. Редът за извършване на повторния анализ е идентичен с реда, по който се е осъществил първият.

Чл. 20.В случай на отказ от страна на Потребителя за извършване на повторен генетичен анализ, договорът се прекратява като НМ Дженомикс ООД възстановява на Потребителя цялата сума, заплатена за поръчания тест, в срок от 15 /петнадесет/ работни дни, считано от датата на получаване на отказа. Резултат в този случай не се предоставя.

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НМ ДЖЕНОМИКС

 

Чл. 21.НМ Дженомикс има право да получи в пълен размер и в уговорения срок цената на поръчания от Потребителя тест.

 

Чл. 22.  НМ Дженомикс се задължава:

22.1. да предостави на Потребителя пълна, ясна и точна информация по смисъла на чл. 47 от Закон за защита на потребителите;

 • да изпрати на Потребителя в уговорения срок комплект за взимане на проби с посочените принадлежности;

22.3. да организира транспортирането на пробата до партньорската лаборатория;

22.5. да предаде на Потребителя резултат от молекулярно-генетичния тест заедно с генетично становище, когато е приложимо, извършено от специалист по медицинска генетика.

22.6. да възстанови на Потребителя цялата сума, заплатена за теста, при невъзможност за предоставяне на резултат поради причини, които не се дължат на поведението на Потребителя, и отказ на Потребителя от повторно извършване на генетичен анализ. Възстановяването на сумата се извършва по банкова сметка на Потребителя в срок от 15 /петнадесет/ работни дни, считано от датата на получаване на уведомление за отказ.

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 

Чл. 23. Потребителят има право:

 • да избере лабораторията, в която да бъде взета пробата, посредством падащо меню в процеса на попълване на поръчката;
 • да получи комплект за взимане на проби с всички принадлежности;
 • да получи резултатите от генетичното изследване и генетичното становище, когато е приложимо;
 • на отказ от сключения договор с НМ Дженомикс по реда и условията, уговорени в Раздел X.
 • да прекрати по всяко време изпълнението на започнатите процедури по изследването до съобщаване на резултата и да поиска унищожаване на материала за изследване, включително всички извлечени от него компоненти, както и на всички събрани до този момент резултати и констатации.  В този случай заплатената цена не подлежи на възстановяване.
 • на извършване на повторен безплатен молекуляно-генетичен тест, в случай на невъзможност за получаване на резултат от първото пробовзимане.

Чл. 24. Потребителят се задължава:

24.1. да заплати стойността на поръчания тест на НМ Дженомикс ООД в уговорения срок и размер. В случай на отказ от узнаване на резултата от изследването или преждевременното му прекратяване по негово желание, заплатената цена от Потребителя не подлежи на възстановяване.

24.2. Да изпълни задълженията си по чл. 11 и чл. 12 от настоящите Общи условия.

 • ПАРТНЬОРИ И ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

 

Чл. 25.Молекулярно – генетичните тестове се извършват в партньорски лаборатории.  Между НМ Дженомикс и тези партньорски лаборатории има сключени договори, по силата на които се извършва вземане, съхранение и транспортиране на проби с биологичен материал и се организира транспорта им до съответната лаборатория , която ги изследва и предоставя на Търговеца резултата от генетичното изследване.

 

Чл. 26.НМ Дженомикс има сключени договори с лаборатории в страната, в които Потребителят може да избере да се извърши предоставянето на кръвна проба.

 

Чл. 27.НМ Дженомикс има право да използва подизпълнители за изпълнението на услугите, в това число и куриерска компания за пренос на комплекти за взимане на биологичен материал до партньорските лаборатории.

 

Чл.28. Разчитането и анализът на резултатите от генетичните изследвания се извършва от квалифицирани и обучени в разчитането им специалисти, с които НМ Дженомикс има сключен договор.

 

 • ОТГОВОРНОСТ НА ТЪРГОВЕЦА

 

Чл. 29. В случай на повреда, изгубване или унищожаване на пробата по време на транспортирането ѝ до партньорската лаборатория, НМ Дженомикс се задължава да:

29.1.уведоми Потребителя незабавно след настъпване на това обстоятелство

и

 • да възстанови в срок от 15 (петнадесет) работни дни, считано от датата на изпращане на уведомление, заплатената от Потребителя цена за поръчания тест в пълен размер, ако Потребителят не желае да се извърши повторно взимане на проба.
 • Да предложи за своя сметка повторно взимане на проба и транспортирането й до партньорска лаборатория с цел извършване на анализ.
 1. IX. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

 

Чл. 30.Молекулярно-генетичните тестове и всички придружаващи ги препоръки не са заместител на медицинска диагноза, лечение, медицински препоръки или посещения в други официални лечебни заведения и техните препоръки по отношение на употребата на лекарствени продукти, хранене, начин на живот и методи на лечение. Услугите на НМ Дженомикс са с информативен характер и осигуряват индивидуализирана информация за генетични характеристики, които в някои случаи биха могли да послужат и за превантивни цели, но сами по себе си не могат да бъдат използвани като основа за диагностициране или предписване на лечение на нови или вече съществуващи болести. Те не могат да предскажат възникването на болест или изменение в организма на изследвания човек, тъй като генетичната предразположеност е само един от множество фактори, определящи рисковете за здравето.

Чл. 31.НМ Дженомикс не предоставя и не гарантира предоставянето на услуги като медицинска грижа, лекарски консултации или други медицински услуги.

 

Чл. 32.НМ Дженомикс не носи отговорност за валидността или качеството на взетата проба.

Чл. 33.Всички дейности, свързани с получаването, съхранението, изследването и лабораторната обработка на пробите след получаването им от партньорската лабораторията, подаването на резултат в срок, се извършват от партньорската лаборатория  и Търговецът  не носи никаква имуществена или неимуществена отговорност за тяхното изпълнение.

 

Чл. 34. НМ Дженомикс не носи отговорност за правилното разчитане на резултатите от генетичните тестове. НМ Дженомикс ООД не носи отговорност за всякакво последващо използване или неизползване на резултата от Потребителя или трета страна. Резултатите от молекулярно-генетичните тестове и техните разчитания от специалист могат да предизвикат у тестваните лица силни, в това число и отрицателни емоции. Съветваме хората с диагностицирани емоционални или психични разстройства да се консултират с компетентен специалист, преди да закупят генетичен тест. НМ Дженомикс  не носи имуществена и неимуществена отговорност за резултатите от извършения тест и тяхното разчитане.

 

Чл. 35.НМ Дженомикс не носи никаква отговорност за незаконно, неподходящо или друго неправомерно поведение от страна на своите партньори или трети лица, които се представят като партньори на НМ Дженомикс. Съветваме своите клиенти да се свържат с нас при всяка притеснителна за тях ситуация или при необходимост от проверка на надеждността на институцията, в която възнамеряват да поръчат Услугите на НМ Дженомикс.

 

 1. ПРАВО НА ОТКАЗ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 

Чл. 36. Потребителят има право да се откаже от сключения договор, без да посочва причина за това,  в 14 –дневен срок, считано от датата на сключване на договор.

Чл. 37.Правото на отказ се упражнява чрез изпращане на писмено уведомление от Потребителя до Търговеца. За улеснение на потребителя е създаден образец на формуляр, който ще ви бъде изпратен при потвърждение на поръчката, който можете да откриете на нашия сайт.

.

 

Чл. 38. Правото на отказ се счита за редовно упражнено, ако Потребителят е изпратил уведомлението до търговеца преди изтичане на 14-дневния срок. В случай че уведомлението е изпратено след изтичане на срока, волеизявлението за отказ от сключения договор не поражда действие и договорът остава в сила между страните.

Чл. 39. Упражняването на правото на отказ в срок прекратява сключения договор между страните.

Чл. 40. В срок до 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата на получаване на уведомлението за отказ от договора, Търговецът ще възстанови изцяло заплатена от вас сума за поръчания молекулярно-генетичен тест. При възстановяване се използва предварително съгласувано с Потребителя платежно средство.

         40.1. В срок от 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата на получаване на уведомлението за отказ, Потребителят е длъжен да изпрати на Търговеца сета за проби, изпратен му от Търговеца, до посочения в настоящите ОУ адрес за кореспонденция, като разходите за изпращане са за сметка на Потребителя.

 

Чл. 41.Потребителят не дължи заплащане на обезщетения или неустойки при прекратяване на  договора по реда на този Раздел.

Чл. 42. Изпълнение на услугата от страна на Търговеца може да започне и преди изтичане на 14-дневния срок за отказ,  само ако Потребителят предостави изричното си предварително съгласие на Търговеца и потвърждение, че знае, че ще загуби правото си на отказ след като договорът бъде изпълнен изцяло от Търговеца. Заплатената от Потребителя цена за молекулярно-генетичния тест не подлежи на възстановяване в този случай.

Чл. 43. Със съгласието си с настоящите Общи условия, се счита че Потребителят изрично се съгласява да започне изпълнение на услугата от страна на Търговеца, в случай че по собствена воля организира в срока за отказ от договора осъществяване на пробовзимането в избраната от него лаборатория или при домашни условия, когато е приложимо, и потвърждава, че ще загуби правото си на отказ, ако услугата бъде изпълнена изцяло.  .

 

Чл. 44.В случай че Потребителят упражни правото си на отказ в срока по чл. 36 след като е започнало изпълнение на услугата при наличие на педпоставките по чл. 43 от ОУ, но преди да е изпълнена изцяло, Търговецът има право да задържи част от заплатената сума, пропорционална на изпълненото до момента на получаване на уведомлението за отказ. Остатъкът от сумата подлежи на възстановяване от Търговеца на Потребителя в 14/пчетиринадесет/ дневен срок, считано от получаване на уведомлението за отказ. Двадесет и четири часа (24ч.) след поръчка се счита, че анализът на пробата не може да бъде спрян и Търговецът ще направи пълните разходи за услугата. При уведомление за отказ в рамките на 24 часа, Търговецът приспада 150.00 лв. за покриване на административни и транспортни разходи,

 1. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И ПОСЛЕДИЦИ

 

Чл. 45.НМ Дженомикс има право да развали договора едностранно с писмено уведомление с незабавен ефект, в следните случаи:

а) При възникване на съмнение по отношение на самоличността на Потребителя или на Тестваното лице, или по отношение на тяхната дееспособност;

б) Потребителят или тестваното лице е злоупотребил, възнамерява да злоупотреби с някоя от услугите на НМ Дженомикс или, ако е прикривал такъв вид злоупотреба, извършена от трето лице;

в) Потребителят не е заплатил в срок цената за поръчания тест;

г) Потребителят не е изпълнил задължението по чл. 11 и/или чл. 12 от настоящите Общи условия.

 

Чл. 46. Договорът се прекратява :

а) Осъществяване на целта, за която е сключен;

б) По взаимно съгласие;

в) В случаите по чл. 10.3;

г) При упражнено право на отказ от Потребителя съгласно Раздел X;

д) При упражнено право на отказ от Потребителя при изменение на Общите условия   съгласно Раздел XI;

е) В случаите по чл. 23.5;

ж) При невъзможност за предоставяне на резултат след първото пробовзимане и отказ на   Потребителя от повторно извършване на генетичен тест. В този случай се прилага чл. 20;

з) С разваляне по чл. 45 от настоящите Общи условия.

 

Чл. 47. В случаите на прекратяване на договора на основание чл. 46, б. „б“), чл. 46, б.“д)“, чл. 46, б. „з)“ от настоящите Общи условия, Търговецът има право да задържи частта от сумата, пропорционална на изпълнената услуга до датата на прекратяване на договора. Остатъкът от пълния размер на цената на молекулярно-генетичния тест се възстановява от Търговеца на Потребителя в срок от 15 /петнадесет/ дни, считано от датата на прекратяване на договора.

47.1.   В случаите на прекратяване на договора на основание чл. 46, б. „в)“ във връзка с чл. 10.3 от настоящите Общи условия, Търговецът има право да задържи сума в размер, равен на 1/3 /една трета/ от стойността на поръчания тест. Остатъкът до пълния размер на цената на теста се възстановява от Търговеца на Потребителя в срок от 15 /петнадесет/ дни, считано от датата на прекратяване на договора.

 1. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

Чл. 48.НМ Дженомикс има право да изменя настоящите Общи условия като уведомява за това Потребителя на посочената при попълване на поръчка електронна поща, в срок от 7 /седем/ дни, считано от датата на изменението.

Чл. 49.Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина за това чрез писмено уведомление, изпратено до НМ Дженомикс. Писменото уведомление трябва да бъде изпратено в срок от 1 /един/ месец, считано от датата на получаване на съобщението за изменението.

Чл. 50.При прекратяване на договора в резултат на упражнено право на отказ, Потребителят не дължи заплащане на обезщетения и неустойки.

 

Чл. 51. Потребителят няма право на отказ от договора, сключен с Търговеца, в случай че изменението на настоящите Общи условия се дължи на разпореждане или указание на компетентен орган на власт.

Чл. 52.Измененията в Общите условия обвързват Потребителя, в случай че Търговецът го е уведомил за изменението и Потребителят не е упражнил правото си на отказ в посочения срок или е продължил да изпълнява договора при действащите преди изменението общи условия.

 • КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

 

Чл. 53.Всички известия, уведомления, писма и други съобщения, засягащи договора и настоящите Общи условия следва да бъдат направени в писмена форма. Писмената форма се счита за спазена и когато съобщението е изпратено по електронна поща.

Чл. 54. Данните за контакт с Търговеца:

Адрес за кореспонденция

Гр. София, район Оборище,

ул. „Бачо Киро” № 47

тел. за контакт:02/865 01 06

email address: info@nmgenomix.com

Чл. 55.Данни за контакт с Потребителя. Кореспонденцията с Потребителя ще бъде осъществявана на посочените от Потребителя при попълване на поръчката постоянен/настоящ адрес и електронна поща.  При промяна в данните за контакт всяка една от страните следва своевременно писмено да уведоми другата.

 

 • ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.56. Декларация за извършване на тест (Информираното съгласие), подписано от Потребителя или неговия законен представител, представлява неразделна част от този договор и го обвързва по отношение на всички декларации, гаранции и задължения, включени в нея.

Чл. 57. Всички спорове между „НМ Дженомикс“ ООД и Потребителя се решават чрез преговори и по приятелски начин между страните. В случай, че Страните не постигнат взаимно приемливо споразумение, всички спорове, породени от настоящия договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния български съд.

 

Чл.58. Недействителността на отделни клаузи от настоящите Общи условия, не води до недействителност на целия договор, същата се заменя по право от повелителната норма на закона, доколкото има такава.

Чл. 59. За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство и по-специално Закона за защита на потребителите, Закона за задълженията и договорите и нормативните актове в областта на медицинската генетика.

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

НМ Дженомикс е търговско дружество, регистрирано в Република България и вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131503463. Данните за връзка с нас са: гр. София 1164, район Лозенец, бул. „Христо Смирненски” № 78, ет. 3, тел.: 02 865 01 06, 0895674054, e-mail: info@nmgenomix.com. НМ Дженомикс се явява администратор на лични данни за изброените по-долу цели.

ЛИЧНИ ДАННИ

Под лични данни се разбира всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице; физическо лице, което може да бъде идентифицирано, може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез позоваване на идентификатор, като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на едно физическо лице.

Чрез уеб сайта на nmgenomix.com събираме само лични данни, които се считат за необходими за контакта, който НМ Дженомикс би искал да поддържа с Вас, т.е. име, имейл адрес и/или телефонен номер.

КАК И КОГА СЕ СЪБИРАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ?

Вашите лични данни могат да бъдат събрани:
а.

Когато се абонирате за бюлетина на НМ Дженомикс , по електронна поща или чрез нашия уебсайт;

б. Когато попълвате формуляра „Свържете се с нас“ в нашия уебсайт;
с. Когато заявите, че искате да участвате в събитие на НМ Дженомикс;
д. Когато изпращате предложение за да си сътрудничите с НМ Дженомикс , по електронна поща или чрез този уебсайт.ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИПравните основания за обработката на лични данни от НМ Дженомикс са следните:а. Съгласие: Вашите лични данни могат да бъдат обработвани чрез свободно дадени, конкретни, информирани и недвусмислени указания , желания, които чрез изявление или чрез ясни позитивни действия, означават съгласие за обработката на лични данни, свързани с тях, от НМ Дженомикс. Ще поискаме Вашето съгласие, когато искаме да Ви изпращаме нашия бюлетин, да Ви каним на събитията, организирани от или с участието на НМ Дженомикс, и в случаите на комуникации, свързани с дейността на НМ Дженомикс .б. Законни интереси: Вашите лични данни може да са необходими за извършване на определени дейности от НМ Дженомикс, а именно процеси по подбор на персонал. Имайки предвид това, ние ще запазим Вашите данни, за да отговорим на получените заявки и заявки за контакт.в. Обхват на предоставянето на услуги: Вашите лични данни ще бъдат обработени, когато са абсолютно необходими за предоставянето на консултации и съдействие, договорени от Вас.ПЕРИОД НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИНМ Дженомикс ще пази Вашите лични данни само през периода, строго необходим за целта, за която са събрани.
НМ Дженомикс ще пази Вашите лични данни (име, адрес, имейл и телефонен номер) с цел да Ви информира за нашите събития, нови продукти, да Ви изпраща покани, както и бюлетин и/или други информационни публикации за период от 5 години. Ние няма да споделяме Вашите лични данни с трети лица, като Ви гарантираме законно предвидените права, включително правото на достъп, правото на поправяне и противопоставянето на обработката на Вашите лични данни за търговски и маркетингови цели.
След като измине определения максимален краен срок, личните Ви данни ще бъдат анонимизирани по необратим начин, така че да могат да се съхраняват от НМ Дженомикс или безопасно да бъдат унищожени.ТРАНСФЕР НА ЛИЧНИ ДАННИ
НМ Дженомикс гарантира, че ще предава Вашите лични данни, когато сметне за необходимо за целите, описани по-горе, само на фирми, предоставящи услуги на НМ Дженомикс , с които са сключени съответни договори при същите условия за обработка на лични данни. Тези субекти отговарят за прилагането на адекватни мерки за сигурност, залегнали в Общия регламент за защита на личните данни.
НМ Дженомикс гарантира, че ще се договаря само с доставчици на услуги и други администратори, които демонстрират, че работят в съответствие с Общия регламент (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО).

ПРАВА НА СУБЕКТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Субектите на лични данни имат право да поискат от НМ Дженомикс достъп до техните лични данни, както и да поискат поправяне, изтриване, ограничаване на обработката на личните им данни. Субектите имат правото на възражение, правото на преносимост на данните и правото да оттеглят съгласието си по всяко време, без да се компрометира законосъобразността на процеса, извършен от даденото предварително съгласие. Субектите на данни също имат правото да представят жалба на надзорния орган или правото на съдебни действия срещу надзорния орган или администратора.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Съдържанието на този уебсайт, включително марки, дизайни, лога, текстове, изображения, аудио и видео материали, е собственост на НМ Дженомикс , освен ако не е посочено друго чрез препратка към източника на съдържанието. Такова съдържание е защитено в рамките на общите правни условия и международното и националното законодателство относно защитата на интелектуалната собственост. Не е позволено да се показва, възпроизвежда, разпространява, променя, предава или използва съдържанието на настоящия уебсайт по какъвто и да е начин за всяка обществена или търговска цел, без предварителното изрично писмено съгласие на НМ Дженомикс .
Въпреки това, потребителят може да отпечата всяка част от материала на уебсайта, стига той да не бъде променен по никакъв начин, ако се използва за лични и нетърговски цели, и докато указанието за собственост не бъде премахнато.

Връзки към други уеб сайтове
Връзките в уеб сайта на НМ Дженомикс могат да Ви препратят до други уебсайтове. НМ Дженомикс не носи отговорност, не одобрява и по никакъв начин не поддържа или не се обвързва със съдържанието в тях и в свързаните с тях уебсайтове.
Съветваме Ви да прочетете Декларацията за поверителност на всеки от тези уеб сайтове.

За да предложим лесни, удобни и наистина полезни услуги, ние използваме бисквитки (cookies). Нашата политика за бисквитките (cookies) обяснява видовете технологии, които използваме, какво правят те и какъв е Вашият избор по отношение на тяхната употреба.

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки частици данни, които се изпращат до Вашия браузър от уеб сървър и се съхраняват на Вашето устройство, така че сайтът да може да разпознае Вашия компютър. Има два вида бисквитки – постоянни и временни или „сесийни“ бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за дълъг период от време. Сесийните бисквитки се поставят временно в компютъра Ви, когато посещавате нашия сайт, но изчезват, когато затворите страницата, което означава, че те не се съхраняват за постоянно на Вашето устройство. Повечето компании използват бисквитки на сайтовете си, за да подобрят използваемостта.

Какви бисквитки използваме и как?

Ние използваме информацията от бисквитките, за да направим нашата страница по-приятна, удобна и лесна за използване от потребителите. Използваме следните видове бисквитки:

Задължителни бисквитки (essential cookies)

Тези бисквитки са строго необходими, за да може сайтът да изпълнява своите функции. Например използваме тези бисквитки:

 • за да установим автентичността на нашите потребители, когато те използват сайта, така че да можем да предоставим нашите услуги;

 • за да можем да изпълняваме нашите условия за ползване на сайта и да поддържаме сигурността на нашите услуги.

Сесийни бисквитки

Използваме сесийни бисквитки, например:

 • за да Ви позволим да се движите между отделните страници на нашия сайт, без да е необходимо отново да се логвате;

 • за да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашия сайт, за да използвате услугите ни.

Помнете, че бисквитките не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси в компютъра Ви.

Използваме и някои бисквитки на трети страни като част от нашите услуги. Тези бисквитки се управляват от съответните сайтове и не се контролират от нас. По-долу са изброени бисквитките на трети страни, които използваме, някои от които могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки на Вашия браузър. За други е необходимо да посетите съответните сайтове и да следвате осигурените инструкции.

Използваме Google Analytics, за да генерираме статистика за трафика на сайта и източниците на трафик. За отказ вижте https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Използваме интегрирани бутони за споделяне на социалната мрежа Facebook. Ако не искате Вашето посещение на нашия уебсайт да бъде свързано със съответния потребителски профил в социалната мрежа, моля, излезте от потребителския си профил в Facebook. Вие можете да предоставите или ограничите възможността на Facebook и неговите партньори да Ви показват реклами във и извън Facebook. Въпреки това, данните от Facebook се съхраняват и обработват, така че има възможност за връзка към съответния потребителски профил и Facebook може да използва информацията за собствени рекламни цели, в съответствие с политиката за използване на данни на Facebook https://www.facebook.com/about/privacy.

Този уебсайт е защитен от reCAPTCHA,
политика за поверителност на Google и
условия за ползване важат.
Как се изтриват бисквитки?

Важно е да знаете, че Вие можете да изберете дали да приемете бисквитките или не. Ако искате да знаете кога Вашият компютър получава бисквитка, можете да настроите браузъра си така, че той да Ви уведомява за това. Така имате възможност да приемете или откажете дадена бисквитка. Вашият компютър може да бъде настроен да отхвърля всички бисквитки. Ако искате да разберете как да направите това, моля, посетете www.aboutcookies.org.

Моля, обърнете внимание, че промените в браузъра Ви, с които се деактивира функцията за бисквитки, ще попречат на част от нашия сайт да функционира правилно.

Информация за браузърите и за начина на настройка на предпочитанията за файловете на бисквитки можете да намерите на следните уеб страници или друга документация на интернет браузърите:

 • Chrome
 • Firefox
 • Internet Explorer
 • Android
 • Iphone и Ipad

Ефективен инструмент за управление на бисквитките се предлага също на сайта http://www.youronlinechoices.com/bg/.

Промени в нашата политика за бисквитките

Всички бъдещи промени в нашата Политика за бисквитките ще бъдат публикувани на тази страница. Всички промени влизат в сила незабавно, с публикуването на този документ на сайта на nmgenomix.com

Последно обновяване: 11.10.2018

За контакти

С радост приемаме всякакви въпроси и коментари, свързани с политиката ни за бисквитките. Моля, изпращайте ги на info@nmgenomix.com

СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ
НМ Дженомикс е възприела адекватни технически и организационни процедури с цел да се избегнат нарушения на сигурността, неправомерен достъп до лични данни, унищожаване или незаконна употреба.