Правилната диагноза винаги е първата и задължителна стъпка за успешното лечение на редица заболявания. За съжаление обаче понякога диагнозата може да бъде неясна или дори двусмислена, което може да е огромно предизвикателство както за пациента, така и за лекуващите го лекари. Тук на помощ идва хистопатологичният анализ – микроскопско изследване за наблюдение на човешка тъкан (биопсия).

Защо е нужна хистопатологията?

Хистологията е микроскопско изследване и правилната диагностика е тясно свързана с опита и уменията на анализиращия хистопатолог. Поради субективността на човешкия фактор в изследването е препоръчително да се извършва второ независимо хистологично изследване. При неправилно диагностицирано доброкачествено образувание се намалява ефективността на стратегията за наблюдаване, третиране и/или премахване на лезията. Допълнително при на злокачествени образувания, погрешно определени като доброкачествени, се забавя диагностицирането на вероятно онкологично заболяване и процесът на лечение. Късната диагностика и ненавременното или неправилно лечение са определящ фактор за преживяемостта от заболяването.

Какво представлява изследването?

Хистопатологията е важен анализ чрез който се поставя диагноза спрямо структурата на тъканта и характеристиките на наблюдаваните клетки. Хистопатологията може да бъде извършена на няколко етапа, като всеки следващ етап дава допълнителна информация. Първият задължителен етап е оцветяване на клетките с H&E. Той дава информация за структурата на изследваната тъкан. Чрез оцветяването се наблюдава колко се различават изследваните клетки от околната тъкан и се поставя диагноза. Освен по структура, тъканите се различават и спрямо това какви биомаркери се откриват в клетките. Вторият етап на изследването е т.нар. имунохистохимия.

При този етап, чрез антитела се маркират протеини, рецептори и други маркери, които представляват интерес за патолога. Информация за наличието или липсата на определен биомаркер, или комбинация от тях, е от изключително значение за определянето на характеристиките на тъканта. Тази информация може да е от решаваща роля при избора на терапия и цялостна стратегия на лечение.

 Какво се случва при неясен резултат от хистопатологията?

При липса на ясен резултат, след първите два етапа преминава към третия аналитичен етап, наречен ин ситу хибридизация. Ако през първите два етапа се наблюдават структурата или наличието на протеини, то при третия етап се търси ДНК и РНК с цел да се разбере къде в клетката има настъпила промяна и да се получи точен и ясен резултат.

Важно е да отбележим, че хистопатологичният анализ може да бъде приложен както върху доброкачествени, така и върху злокачествени образувания. В следващите редове ще разгледаме разликата между тях и с какво се различава подходът при провеждане на анализа.

Каква е разликата между хистопатология на доброкачествено и злокачествено образование?

Добрата диагноза рядко се поставя под въпрос, но при всички случаи е добре да бъдем сигурни и в нея. Известно е, че доброкачествените образувания са често срещани и не представляват опасност за здравето, но в редки случаи те също могат да съдържат злокачествени клетки, които на пръв поглед да останат незабелязани. По същество доброкачествените образувания се описват като нефункционални клетки с абнормален (ненормален) растеж, които не се разпространяват извън първоначалното огнище. Те не застрашават здравето, освен ако не притискат жизненоважни структури като мозъка, кръвоносните съдове и т.н. Примери за доброкачествени тумори са аденоми, фиброми, миоми, липоми, папиломи, менингиоми, бенки и други.

В редки случаи диагностицираните доброкачествени образувания могат да съдържат злокачествени клетки. Например 1 на всеки 10 диагностицирани менингиома има злокачествени характеристики, 2 на всеки 1000 доброкачествени образувания в женската полова система са реално злокачествени и близо 20% от бенките, диагностицирани като доброкачествени, могат да съдържат туморни клетки.

В повечето случаи при наличие на подобно образувание се препоръчва проследяване за промяна на размера на образуванието и при наложителност – оперативно премахване. Препоръчително е да се извършва втора хистологична оценка, особено в случаите, когато има съмнения за наличието на рядко образувание или висок риск от онкологично заболяване.

Хистология на злокачествено образувание

Открита е бучка, засечено е на скенер образувание – първата стъпка е да се вземе биопсия (проба). Още при взимането на биопсията тя се анализира, поставя се диагноза и се установява дали образованието е злокачествено или не. Това е първичната хистопатология, но защо е нужно да се потърси второ мнение относно диагностиката. Първата стъпка към борба с рака е да се определи с какво точно се борим. Анализът може да даде информация относно прогнозата за развитие на заболяването, степента му на злокачественост, точния тип образование и неговия произход. Всяко туморно образувание има своите характеристики и различните състояния изискват различен тип и стратегия на лечение.

В първия етап на хистологичното изследване се определя изначално дали образуванието е злокачествено или не. На този етап също се изяснява степента на различаване на туморните клетки от заобикалящата ги тъкан (диференцираност на образуванието). Тази диференциация на клетките е от значение при изготвянето на стратегията за лечение. В случаите, когато туморните клетки не наподобяват заобикалящите ги тъкани (ниска диференциация), съответно се смятат за по-агресивни, се предприема по-сериозна стратегия за терапия. Клетки наподобяващи заобикалящите ги тъкани (висока диференциация), са с по-ниска агресивност, но поради приликите със околните тъкани, в редки случаи могат да бъдат пропуснати или диагностицирани като доброкачествено образувание.

Във втория етап на изследването се следи за наличието на специфични маркери, протеини и рецептори в клетката. Наличието или липсата на специфични рецептори насочва към правилния избор на терапия. Например, при карцином на гърдата с положителни рецептори за естроген и прогестерон може да се предпише хормонална терапия, докато при карцином на гърдата без тези рецептори подобна терапия не би имала ефект.

На този етап може да се получи информация за произхода на образуванието, което се анализира. Тъканите в човешкото тяло изразяват специфични маркери, при образувание с незнаен произход наличието на тези маркери насочва към първичното огнище на онкологичното заболяване. Спрямо първичното огнище на онкологичното заболяване, избора на терапия може да се промени за да има възможно най-висока ефективност.

Кога и защо да потърсите второ мнение?

Както вече изяснихме, хистопатологията е микроскопски анализ и резултатът силно зависи от субективната оценка на специалистите-патолози, както и от правилната стратегия за анализ. Грешка при диагностицирането може да доведе до неефективно лечение и последващите усложнения. Това е причината винаги да се препоръчва второ мнение относно диагностиката на образуванието, най-вече при случаите с неясна и двусмислена първична диагноза и/или при диагностицирани редки туморни образувания.

За провеждане на анализа е небходим тъканен материал. Фиксираната тъкан най-често се пази в лечебното заведение, където е направена биопсията и пациентите имат достъп до своя материал при желание за допълнителни изследвания. Обикновено един цялостен хистопатологичен анализ отнема 7 дни, но в зависимост от сложността на случая, изследваните блокчета и необходимите анализи този срок може да варира.

Защо НМ Дженомикс и второ мнение в Германия?

Над 10-годишния опит на НМ Дженомикс, който имаме в сферата на персонализираната медицина, ни дава възможност да предоставим на нашите пациенти достъп до най-високите стандарти в здравеопазването. За извършването на хистопатологичен анализ разчитаме на нашите партньори от Института по Клинична Патология в Байройт, Германия. Екипът на института, ръководен от проф. д-р Майкъл Виет, извършва широк набор от хистопатологични анализи, използвайки апаратура и реактиви с най-високо качество. Богатият опит на института и анализираните от експертите му десетки хиляди проби са сигурна основа за поставянето на ясна, точна и недвусмислена диагноза. Ако и Вие се нуждаете от второ мнение или не сте сигурни в диагнозата – не се колебайте да свържете се с нас на тел. 0885 443 975 или отправете запитване през нашата онлайн форма.