Екипът от Онкологичния отдел на Университета в Мелбърн извърши изследване, в което идентифицираха определени характеристики на тумора и имунната система, които са свързани с по-дълготрайно оцеляване на пациенти с напреднал стадий на овариален карцином.

Изследването беше базирано на геномната последователност на 60 пациента във възраст от 29 до 81 години с високостепенен серозен карцином (HGSC), които са оцелели най-малко 10 години след диагнозата. Техните туморни и имунологични характеристики бяха сравнени с тези на 34 пациента с ниска преживяемост, 32 със средна преживяемост и четирима с рецидив след дълга преживяемост.

Резултатите показват, че по-малко от половината пациенти с напреднал HGSC оцеляват повече от пет години след диагнозата, но преживяемостта може да се удължи, ако са засегнати гените, отговарящи за поправката на ДНК. Открита е особено дълга преживяемост при пациенти, чиито тумори са засегнати от поне три гена за поправка на ДНК.

През изследването е установено, че комбиниран процент от зародишна линия, соматични и метилиращи промени влияят на преживяемостта, особено при гените BRCA1, BRCA2, PALB2 или PTEN. Освен това, учените откриха, че мутационните сигнатури, профилите на изразяване, клъстерите на метилиране и имунологичните характеристики работят заедно, за да повлияят на преживяемостта.

В проучването е разгледана комбинация от хирургическа интервенция и химиотерапия като основно лечение, но авторите подчертават, че допълнителни открития за преживяемостта вероятно ще бъдат направени при бъдещи проучвания на по-големи групи пациенти с овариален карцином, включително случаи с дефицит на хомоложна рекомбинация, лекувани с PARP инхибитори (PARPi). Техните открития биха могли да предоставят по-подробна представа за дългосрочния отговор към PARPi, като има връзка между отговора към платиновата химиотерапия и чувствителността към PARPi.

Reference:
https://findanexpert.unimelb.edu.au/scholarlywork/1729559-the-genomic-and-immune-landscape-of-long-term-survivors-of-high-grade-serous-ovarian-cancer