Последните резултатите от проучването на OncoSeek® изследването, се представиха на един от най-престижните конгреси със световна значимост. Докладът включва два вида проби, три различни платформи, шест независими кохорти от около 12 000 участници – както онкопациенти, така и здрави, неонкологичо диагностицирани лица, с различна етническа принадлежност. Мащабното проучване на OncoSeek® (SeekIn Inc.) валидира ретроспективно и проспективно способността на теста да анализира паралелно множество ракови заболявания, като при положителен резултат се дават насоки за произхода на раковата тъкан.

 

SeekIn Inc., лидер в кръвно-базираната технология за ранното откриване и мониторинг на онкологични заболявания, през април 2024г. обяви резултатите от допълнителни валидационни проучвания, които оценяват способността на OncoSeek® да диагностицира повече от девет вида ракови заболявания, както и да оцени произхода на злокачествената тъканта.

 

Допълнително се потвърждава ефективността на OncoSeek® между три предходно анализирани групи пациенти и три нови, допълнително набрани пациенти, съставляващи около 12 000 участници. Резултатите бяха представени на научната сесия: „Тестване за ранно откриване на множество ракови заболявания: Къде сме ние?“ на годишната среща на една от най-значимите онкологични събития на Американската асоциация за изследване на рака (AACR) в Сан Диего (САЩ). Срещата има за цел да подчертае работата на едни от най-добрите специалисти в изследване на рака от международни институти.

OncoSeek® предоставя икономически-изгодна, гъвкава и ефективна технология за ранно онкологично диагностициране, особено приложим в страни с нисък и среден стандарт на живот.

Комбинирайки подходите за анализ, OncoSeek® постига чувствителност от около 60% и специфичност 93%, което в сравнение с конвенционалните методи на анализ, значително намаля възможността за фалшиво положителни резултати. Изследването е подходящо в три клинични приложения:

  1. Скрининг на лица, които нямат признаци или симптоми на онкологично заболяване;
  2. Диагностициране на лица със симптоми, с цел започване на подходяща терапия възможно най-рано;
  3. Намаляване на фалшиво положителните резултати по време на рутинни здравни прегледи.

 

За OncoSeek®

OncoSeek® е разработен за детектиране на множество ракови заболявания, чрез прилагането на изкуствен интелект за по-доброто разграничаване на пациенти с наличие на раково заболяване от здрави лица. Методът включва изчисляване на индекс на вероятността от наличие на рак, основаващ се на комбинация от изследване нивата на седем серумни туморни маркера (AFP, CA125, CA15- 3, CA19-9, CA72-4, CEA и CYFRA21-1) и клинични характеристики включващи пол и възраст. OncoSeek® е CE-IVD маркиран неинвазивен, ефективен и финансово изгоден подход за ранно откриване на ракови заболявания.

Методологията и клиничната ефективност на OncoSeek са публикувани в eClinicalMedicine: https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2023.102041.

За SeekIn

SeekIn Inc. е биотехнологична компания, съсредоточена върху ранната и навременна онкологична кръвно-базирана диагностика, чрез комбинирането на секвениране от следващо поколение и изкуствен интелект. Компанията се ангажира с разработването на съвременни и икономически-изгодни решения за ранно онкологично диагностициране, следоперативно проследяване за наличие на рецидив и оценка на отговор към лечение. Чрез подхода на SeekIn се цели намаляване на диагностицирането на онкологично заболяване в напреднал и/или късен стадий с около 15%.