В глобален мащаб ракът на гърдата е вторият най-разпространен тип рак сред жените. Основна роля за успешното лечение на рака на гърдата е ранното диагностициране, което според СЗО може да намали с 30 % смъртността, свързана със заболяването. Златният стандарт за образна диагностика на рака на гърда е мамографията, но поради ограниченото й приложение при жени с висока рентгенова плътност на гърдите, са необходими допълнителни методи за детекция на заболяването. Такъв метод е ултразвукът, но чрез него не могат да се установят микрокалцификати и е възможно да бъдат пропуснати ранни прояви на тумора. За провеждането на ранна, бърза, лесна и икономически ефективна детекция на рака на гърда са необходими биомаркери от кръвна проба, които могат да се изследват паралелно с мамографията.

Такъв метод, характеризиращ се с минимална инвазивност, е течната биопсия. Чрез нея се проследяват нивата на циркулиращи в кръвта на пациента биомаркери с аналитична и прогностична стойност. Чрез течна биопсия могат да се изследват екзозоми, микроРНК, циркулираща туморна ДНК, циркулиращи туморни клетки (ЦТКл) и др. Циркулиращите туморни клетки се отделят от първичния тумор и навлизат в периферното кръвообращение. Някои от тези клетки не се разпознават от имунната система и претърпяват епително-мезенхимна трансформация, което ги прави силно инвазивни. Множество проучвания са изследвали и докладвали потенциала на ЦТКл като биомаркери с приложение в диагностиката на рака на гърдата. В тази връзка е изготвен метаанализ, който чрез статистически методи, позволяващи обединяването на резултатите от сходни проучвания върху употребата на ЦТКл, да оцени надеждността им като биомаркер за детекция на рака на гърдата в ранна фаза.

Проведено е литературно търсене в публично достъпни бази данни с научна информация за периода до месец май, 2021 г. Следвайки предварително формулирани включващи  и изключващи критерии за типа литературни източници, научни подходи,  пациентски популации и др., в метаанализа са включени 16 проучвания, докладвани в 14 научни статии, изследващи ролята на ЦТКл при диагностиката на рак на гърдата.

Резултатите показват, че чувствителността на методиките, базирани на ЦТКл за детекция на рак на гърдата, е 0.50 (95% CI=0.48-0.52), специфичността – 0.93 (95% CI=0.92-0.95), а AUC (площ под кривата) – 0.8129. Въз основа на тези резултати авторите посочват, че ЦТКл притежават добра диагностична стойност като потенциален нов туморен маркер, но е необходимо да продължи работата в посока усъвършенстване на подходите за обогатяване и детекция на ЦТКл с цел постигане на по-добра точност. Това е свързано с основното предизвикателство пред технологиите, анализиращи ЦТКл – ниските нива на ЦТКл в кръвта. Обогатяването на ЦТКл чрез микрофлуидни чипове е считано за един от най-обещаващите методи за изолиране, детекция и допълнителни анализи на ЦТКл.

В заключение, ЦТКл са оценени като неинвазивен  метод с много добър потенциал за приложение при ранното установяване на рак на гърдата, който може да подпомогне диагностиката и скрининга на заболяването.