Всяка промяна в генетичната информация, която може да промени структурата и функционалността на белтъка/белтъците, за когото/които отговаря.