Вмъкване на нуклеотидна двойка в даден ген, при което се променя неговата структура.