Размяна на участъци между две не хомоложни хромозоми.