ДЕЙСТВИЕ НА ХИМИОТЕРАПЕВТИЦИТЕ С ПЛАТИНА

Платината се включва в състава на няколко често използвани химиотерапевтици, които имат доказан анти-туморен ефект при много видове рак. Химиотерапевтиците са цисплатина, карбоплатина и оксалиплатина, като представляват нискомолекулни съединения, които съдържат химичния елемент платина. Действието им се основава на нарушаване на структурата на ДНК в клетката, което не позволява на клетката да се дели и тумора да нараства. В следствие на химиотерапията с платина туморът се свива и често пъти терапията води до ремисия на пациента. Същевременно медикаментите действат и на здравите клетки, в следствие на което се причиняват нежелани странични ефекти.

СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ ОТ ТЕРАПИЯТА

Платиновите терапевтици се причисляват към групата на алкилиращите вещества. Това означава директно внасяне на повреди в генетичния материал, които не позволяват на клетките са се делят и образуват солидни тумори. Ако съществува неспособност за делене, клетката умира и следва намаляване на тумора. Терапията засяга бързо делящи се клетки, каквито са туморните, но и стволовите здрави клетки на организма. Това води до много странични ефекти като гадене, косопад, склонност към инфекции, проблеми с бъбреците и полиневропатия. Повечето ефекти се преустановяват със спирането на терапията, но някои могат да станат хронични. Страничните ефекти се проявяват индивидуално, често се дължат на невъзможност на организма да неутрализира високите количества на медикамента бързо или се повлияват от придружаващи заболявания.

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ХИМИОТЕРАПИЯТА С ПЛАТИНОВИ АГЕНТИ

При назначаване на химиотерапия важно е да се знае колко ще бъде ефективна за сметка на страничните ефекти. Платиновите агенти дават доказана ефективност при рак на гърда, яйчници, тестиси, простата, белодробен тумор и други. Въпреки това съществуват случаи на хетерогенен тумор и неефективност на терапията, като същевременно страничните ефекти са налице. В такъв случай се препоръчва персонализиране на лечението, което е възможно чрез изследване на чувствителността на рака към определени медикаменти.

НМ Дженомикс предлага изследването Майнтрак за преброяване на свободно циркулиращите туморни клетки в кръвта като предиктивен маркер за образуване на метастази и изследване за химиочувствителност на тумора към предписаните медикаменти. Друго препоръчително изследване за пациентите, на които е предписана терапия с платина е генетичният тест за установяване на мутации в TPMT гена. Този ген има централна роля в обработката на платиновите терапевтици в организма и пациентите, при които той е увреден не могат да разграждат напълно тези химиотерапевтици и те се натрупват в токсични количества в организма. Това води до проявата на по-тежки и допълнителни странични ефекти от терапията.

Можете да се свържете с наш консултант за безплатна консултация и оценка на ползата от изследването при всеки индивидуален случай.