Американското дружество по клинична онкология (American Society of Clinical Oncology, ASCO) включи в препоръките си изследването MammaPrint® за насочване на лечението при пациенти с хормон рецептор положителен, HER2-отрицателен рак на гърдата с висок риск от рецидиви. През август, 2016 г. бяха публикувани резултатите от MINDACT– рандомизирано, проспективно проучване фаза III, чрез които беше затвърдена клиничната прогностична стойност на MammaPrint®.
Изследването MammaPrint® анализира 70 гена свързани с риска от възникване на метастази при пациенти с рак на гърдата и помага да се изгради план за лечение съобразен с индивидуалните характеристики на всеки пациент. Към момента MammaPrint®  е единственият генетичен тест, които се препоръчва при вземането на решение за терапия на пациенти с естроген рецептор-положителен или прогестерон рецептор-положителен, HER2-отрицателен тумор с или без ангажираност на лимфните възли (N0, N1-3), който се характеризира с висок клиничен риск от рецидиви.
MammaPrint® се препоръчва от ASCO за информиране на решенията относно приложение на адювантна химиотерапия поради способността на теста да идентифицира пациентите с добра прогноза, при които химиотерапията няма да има съществена полза.
MammaPrint® поставя пациентите в две категории: с висок или нисък риск от образуване на метастази.

Какво означава ако попадам в групата „Нисък риск“?
Ако попадате в категорията „Нисък риск“ определен чрез теста MammaPrint®, възможността от рецидив на онкологичното заболяване е изключително ниска. Провеждането на химиотерапия няма да има съществени ползи относно здравословното състояние на пациентите от тази група.

Какво означава ако попадам в групата „Висок риск“?
Ако след провеждането на теста MammaPrint® Вашият резултат попада в категорията „Висок риск“, се прилага химиотерапия. Високорисковите пациенти могат да се разделят на подтипове, с цел прецизиране на плана за лечение. Това ще даде представа кое лечение би дало най-добър отговор: хормонална терапия, химиотерапия,
таргетна терапия или комбинация от тях.
За да научите повече за приложението на изследването MammaPrint®, свържете се с нашия екип.