Сравнителен анализ на две методики за детекция на циркулиращи туморни клетки на базата на EpCAM рецептори в кръвни проби на пациенти с туморни заболявания – системите CellSearch® и MAINTRAC®, потвърждава значителните предимства на подхода на MAINTRAC®.

Голяма част от солидните туморни образувания са с епителен произход. Поради тази причина като идентификационен белег за циркулиращи туморни клетки в периферна кръв често се използва експресията на рецептора EpCAM, характерен за  нормални епителни клетки, но срещащ се и по повърхността на множество туморни клекти.

В наскоро проведено проучване е направен сравнителен анализ на две методики за детекция на циркулиращи туморни клетки на базата на EpCAM рецептори в кръвни проби на пациенти с туморни заболявания – системите CellSearch® и MAINTRAC®. Двата подхода се различават по техниките си за изолиране на циркулиращите туморни клетки. В системата CellSearch® туморните клетки се аспирират в патентовани епруветки, съдържащи неспецифичен стабилизатор и впоследствие се свързват към магнитни топчета, покрити с антитела за ЕрСАМ, които се използват за клетъчно обогатяване. При подходa на MAINTRAC® клетките с туморен произход се детектират единствено на базата на експресията на EpCAM, като се използва флуорохром-маркирано антитяло срещу EpCAM молекулата.

В проведеното проучване са сравнени стъпките и резултатите от детекцията на циркулиращи туморни клетки чрез двете методики, като са използвани  кръвни проби от 20 пациентки с рак на гърдата. От получените резултати авторите правят изводи за спецификите на двата подхода, имащи отношение към крайните резултати, а именно – изолирането и детекцията на туморните клетки.

Направена е оценка на броя позитивни събития на отчитане на EpCAM молекули, като е установено, че броят на тези събития, отчетени чрез подхода MAINTRAC®, е над 10 пъти по-голям, в сравнение с другата техника. Авторите смятат, че стабилизаторът, използван от CellSearch®, има роля за намаляване на достъпността на EpCAM рецепторите и съответно това води до понижен сигнал.

Не всички събития, отчитащи наличието на таргетната молекула, обаче, отговарят на жизнени клетки. След микроскопско наблюдение на изолираните клетъчни елементи е установено, че след приложение на MAINTRAC®технологията между 1/2 и 1/5 от позитивните събития отговарят на живи клетки, докато за CellSearch® този процент е между 1/10 и 1/100.

В заключение авторите подчертават, че без съмнение резултатите от изолиране на циркулиращи туморни клетки с епителен произход зависят от приложената методология, като оптималните условия предполагат минимални потенциално увреждащи взаимодействия (фиксиране и обогатяване) с клетъчните популации. В тази светлина подходът на MAINTRAC® се отличава със значителни предимства, които се потвърждават и от лабораторните резултати.