Американското дружество по клинична онкология (ASCO) издаде нови клинични препоръки за лечение на жени с ранен стадий на инвазивен рак на гърдата и установен хормонален и HER2 рецепторен статус, включващи и насоки за употребата на туморни биомаркери за вземането на терапевтични решения.

Според новите препоръки за напътствие на адювантна системна терапия при тези пациенти могат да се използват тестове за статуса на естрогеновия рецептор, прогестероновия рецептор, HER2 рецептора, урокиназния плазминоген активатор и инхибитора на плазминогенен активатор тип 1, както и панели от гени свързани с предразположеност към рак на гърдата. Според ASCO при избора на специфично лекарство или схема на лечение трябва да бъде използвана информацията за статуса на естрогенения рецептор, прогестероновия рецептор и HER2 рецептора.

Според специалистите при вземането на решения за лечение трябва да се вземат предвид също така стадият на болестта, съпътстващите заболявания и предпочитанията на пациента.

Препоръките са разработени от експерти по медицинска онкология, радиационна онкология, обществена онкология, статистика. Участвал е и пациент, преборил се с рака, който представя  личната си гледна точка. Екипът провежда систематичен преглед на литературата, публикувана от януари 2006 г. до септември 2015 г., идентифицирайки 50 проучвания свързани с тематиката.

„През последните 5 до 10 години бяха разработени голям брой нови тестове, но не за всички има достатъчно доказателства за клинична полза“ отбелязва съпредседателя на екипа, Линдзи Харис, в официално изявление. „Тези последни препоръки имат за цел да напътстват здравните специалисти за това кои тестове трябва да се извършат. Но това не е всичко – необходимо е лекарите да поддържат активна комуникация с пациентите, за да бъдат избрани най-ефективните индивидуални планове за лечение“