Ракът на яйчниците е втори по честота сред злокачествените заболявания, засягащи женската полова система, като високата смъртност се дължи до голяма степен на късното диганостициране на болестта. В тази връзка, идентифицирането на нови прогностични индикатори за пациентите с рак на яйчниците е от съществена важност. Туморният маркер СА-125 е широко използван, но много състояния, необвързани с развитието на злокачествено образувание, могат да доведат до повишение в нивата му.

Циркулиращите туморни клетки са биомаркер с вече доказана прогностична стойност при рак на гърдата, дебелото черво, стомаха, белите дробове и панкреаса. Този тип клетки се отделят от основния тумор, рецидивите, или метастазите и попадат в кръвния поток, като притежават туморно-специфични генетични и антигенни характеристики.

Наскоро проведено проучване изследва приложимостта на подхода за броене на циркулиращи туморни клетки при определяне на прогнозата за пациенти с рак на яйчниците. За целта е приложен мета-анализ, базиран върху 11 публикации, с изследвания, включващи 1129 пациенти. Резултатите показават, че статусът на циркулиращите туморни клетки е значим прогностичен индикатор както за общата преживаяемост, така и за свободната от прогресия преживяемост, независимо от стадия на болестта при различните пациенти. Установена е и корелация между нивата на циркулиращите туморни клетки и тези на биомаркера СА-125.

В един от анализите си авторите разделят пациентите според методиката на лечение, съответно – химиотерапевтично или оперативно. Резултатите показват, че нивата на циркулиращите туморни клетки притежават значително по-висока прогностична стойност при пациентите, претърпели операция, но според авторите на този етап не може да се направи извод дали лечебната схема оказва влияние и са необходими допълнителни изследвания в тази насока.

В заключение авторите подчертават, че настоящото проучване представлява значителна крачка към по-широкото клинично приложение на циркулиращите туморни клетки като прогностичен маркер за рак на яйчниците, и очакват, че в следващите години ще бъдат проведени още много изследвания в тази насока.