Свободно циркулиращите туморни клетки (ЦТКл) могат да се открият при около 20% от пациентите с рак на гърда в ранен стадий и при около 60% от пациентите с метастазирал рак на гърдата. ЦТКл се използват като независим прогностичен маркер за хода на заболяването. Проучване на д-р Волфганг Йани сочи, че ЦТКл могат да се използват прогностично и няколко години след завършване на лечението и излизането на пациентите в ремисия.

Проучването обхваща 3 754 пациенти с високо рисково заболяване, чието лечение се е осъществило по няколко начина – чрез химиотерапия или поддържаща терапия. ЦТКл са изолирани на 1 087 жени на средна възраст 53 години. Оценката на резултатите е осъществена 28 месеца след началото на лечението. Като позитивен резултат се приема наличието на 1 туморна клетка в 7,5 мл кръвна проба.

65% от пациентите са били с негативни резултати за ЦТКл преди лечението и две години след лечението, а 14% са били негативни, но след две години се откриват ЦТКл в кръвта. 17% от пациентите са били с положителни резултати преди лечението, но след две години се констатира негативен резултат, а 4% са били положителни за ЦТКл през цялото време. Интересна находка от проучването представлява изводът, че HER2-положителните диагнози нямат статистически значима корелация със ЦТКл.

В четирите групи екипът от изследователи открива значителни различия в преживяемостта на пациентите. Групата с най-ниска преживяемост е тази, която е регистрирана положителна за ЦТКл преди и две години след лечението. На основата на това проучване може да се даде оценка и степен на риска за всеки индивидуален пациент, а в резултат проследяването да е по-често и да се назначават профилактични терапии.

НМ Дженомикс предлага метод за преброяване на ЦТКл при онкоболни – Майнтрак. Методът дава прогноза за развитие на заболяването и може да се използва за определяне на чувствителността на тумора към определени химиотерапевтици преди започване на химиотерапия. Можете да получите безплатна консултация, като се свържете с наш специалист.