От гледна точка на съвременната медицина, понятието „рак“ се възприема като обобщаващо наименование за група заболявания, свързани с неконтролируем растеж на клетките в организма. Тези заболявания могат да имат различен произход, като за повечето от тях механизмите за възникване са неясни. Въпреки че много типове рак се асоциират с рискови фактори от модерния живот, болестта засяга човешката популация от дълбока древност. Днес ракът представлява здравен проблем от световна величина, като всеки 1 на 4 смъртни случаи в САЩ се дължат на раково заболяване.

ТЪРСЕНЕТО НА ПОДХОДЯЩИ БИОМАРКЕРИ (ИНДИКАТОРИ ЗА НАЛИЧИЕТО И ПРОГРЕСИЯТА НА БОЛЕСТТА), КОИТО ДА ПОЗВОЛЯТ РАННОТО ОТКРИВАНЕ И ДИАГНОСТИКА, Е ОТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ В БОРБАТА СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО.

Способността на раковите клетки да се разпространяват в тялото и да образуват метастази е една от най-информативните характеристики, тъй като именно тя е в основата на агресивността и бързото развитие на болестта.

Проучванията в тази насока през последните години идентифицират циркулиращите туморни клеткикато ценен източник на важна и актуална информация за туморното развитие и евентуалното му повлияване от различни терапии. Тези клетки произхождат от първичния тумор, но притежават специфични генетични характеристики, които им позволяват да достигнат кръвообращението и чрез него да колонизират отдалечени тъкани и органи в тялото.

От клинична гледна точка, изследванията на циркулиращи туморни клетки се разглеждат като „течна биопсия“, тъй като пробата за анализ представлява единствено венозна кръв от пациента.  Вземането на кръв е проста, неинвазивна процедура, която може да се повтори многократно в хода на лечението. Това е и основното предимство пред конвенционалната биопсия, при която се взема част от туморното образувание чрез хирургическа интервенция.

ДНЕС ЦИРКУЛИРАЩИТЕ ТУМОРНИ КЛЕТКИ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ОЦЕНКА НА ТЕРАПЕВТИЧНАТА ЕФЕКТИВНОСТ „В РЕАЛНО ВРЕМЕ“.

Ако в хода на лечението нивата им остават непроменени или нарастват, избраната лечебна схема най-вероятно няма да повлияе достатъчно добре туморното развитие; ако пък броя на клетките намалява, това означава, че терапията ще има ефект. Тези корелации са вече доказани при проучвания върху пациенти с метастазиращ рак на гърдата, простатата, дебелото черво и др. Разработват се и методики за анализ на различни молекулярни признаци на циркулиращите туморни клетки – специфични промени в ДНК или белтъците им биха могли да помогнат в изграждането на т. нар. „генетичен профил“ на тумора и откриването на нови туморни биомаркери.

Методиките за изолиране и броене на циркулиращи туморни клетки непрекъснато се подобряват и оптимизират за по-добра прецизност и специфичност, тъй като кръвта е сложна многокомпонентна система, а концентрацията на тези клетки в нея е изключително ниска. Въпреки това учените са убедени, че технологията вече е създала революция в борбата с рака.

В България НМ Дженомикс предлага изследването за детекция, броене и анализ на свободно циркулиращи туморни клетки Maintrac®. Свържете се с нашите специалисти, за да получите повече информация за метода и заболяванията, при които методът може да бъде полезен.