Проследяването на нивата на циркулиращи туморни клетки в кръвта на пациенти с рак на пикочния мехур може значително да подпомогне лекарите в борбата със заболяването, според изследване публикувано този месец в The Journal of Urology.

Д-р Аджай Алва и екипът му имат за цел да оценят клиничната значимост на циркулиращите туморни клетки при пациенти с рак на пикочния мехур, на които е предписана неоадювантна химиотерапия с цисплатин. Кръвни проби са взети на 20  пациенти преди терапията, както и след един химиотерапевтичен цикъл. За сравнение, в изследването са включени и 11 пациенти с метастазиращ рак на пикочния мехур и 13 здрави участника.

Стойностите на медианите от броя циркулиращи туморни клетки при различните групи пациенти са както следва: 5 при пациентите, на които предстои неоадювантна терапия, 29 при пациентите с метастазиращ рак, и 2 при здравите участници. След провеждането на цикъла химиотерапия, стойността за съответната група пациенти е 13. Последващо проследяване показва също така, че четири месеца след терапията, трима пациенти с високи или над средните нива на циркулиращи туморни клетки са достигнали напреднал стадии на болестта. Този резултат предполага, че нивата на циркулиращите туморни клетки биха могли да се използват като прогностичен показател за прогресията на заболяването. В допълнителен анализ, чрез секвениране от следващо поколение (next generation sequencing), се установяват соматични мутации, свързани с канцерогенезата при четири от осем пациенти със завишени нива на циркулиращи туморни клетки.

Според авторите резултатите от изследването демонстрират потенциалната роля на изследванията с циркулиращи туморни клетки като ценен източник на информация за лечението на рак на пикочния мехур.


В България НМ Дженомикс предлага изследването за детекция, броене и анализ на свободно циркулиращи туморни клетки Maintrac®. Свържете се с нашите специалисти, за да получите повече информация за метода и заболяванията, при които методът може да бъде полезен.