Ракът на дебелото черво е третият най-често диагностициран рак при мъжете и втория при жените в световен мащаб.  Около 50% от пациентите с диагноза рак на дебелото черво ще развият допълнително метастази или рецидив. Въпреки тези резултати стандартната комбинирана химиотерапия се използва успешно за повишаване процента на излекуване. Дори и при прилагането на тази комбинирана терапия само част от пациентите реагират на нея. Освен това, липсват подходящи и точни маркери за прогнозиране туморния отговор, които могат да се използват за идентифициране на тези пациенти, които може да прекъснат продължителното лечение и тези които трябва да възобновят химиотерапията бързо. Подобни маркери може да редуцират необходимостта от химиотерапия в неотговарящи към нея пациенти. Циркулиращите туморни клетки (ЦТКл) са открити в периферната кръв при пациенти с много ракови състояния. Няколко изследвания доказаха, че ЦТКл може да се използват като прогностичен маркер при пациенти с диагноза рак на гърдата и простата. Екипът учени от Медицинския университет в Китай правят интересно и иновативно изследване, чиято цел е да се използват мета-анализи (статистически термин, който включва статистически методи за комбиниране и обобщаване на резултатите от различни изследвания) за обобщаване прогностичното значение на ЦТКл при оценяване отговора към химиотерапията при пациенти с рак на дебелото черво.

Над 712 изследвания бяха идентифицирани в литературата. След внимателното им проучване 13 изследвания бяха идентифицирани като приемливи за включване в мета-анализите.

Голямо внимание беше обърнато на използването на ЦТКл като тест за определяне ефективността на химиотерапията. Времето, за което ЦТКл за първи път се откриват и изследват в кръвообращението на пациентите, е много по-рано отколкото времето, за което радиографската снимка може да даде оценка за развитието на туморното образувание.

Техните резултати също така предполагат, че присъствието на ЦТКл преди и по време на химиотерапията може да се използват като ранно прогностичен маркер за туморния отговор при пациенти с колоректален карцином, подложени на химиотерапия. Между 1-5 седмици след химиотерапия пациентите с високи нива на ЦТКл имат почти 1,5 пъти  по –голям риск от прогресия на заболяването, отколкото пациенти с ниски нива на ЦТКл. Благодарение на ЦТКл се предоставят възможността за предотвратяване на неефективната химиотерапия или да се смени лечението. Следователно ЦТКл може да бъдат много надежден маркер при определянето на най-ефективната терапия.

Скорошни проучвания демонстрират, че колебанията в нивата на ЦТКл преди и по време на химиотерапията са близко свързани с туморния отговор към лечението и прогнозата. Това налага нуждата от проследяването нивата на ЦТКл като важен фактор в индивидуализираната химиотерапия. Една от основните причини за това може да е именно, че промените в нивата на ЦТКл по-добре отразяват химиочувствителността и туморната активност. Следователно резултатите от мета анализите показват, че нивата на ЦТКл, определени през различен период по време на химиотерапията, може да са полезни при определяне /ръководене на индивидуални терапевтични решения.