Колоректалният карцином е на второ място по честота и причина за смърт от ракови заболявания при мъжете и жените. Съвременното стандартно лечение на рака на дебелото черво без метастази включва операция за отстраняване на засегнатия участък, хистопатологичен анализ и провеждане на химиотерапевтично лечение. Към днешна дата е общоприето прилагането на адювантна химиотерапия при лечение на пациенти, диагностицирани с рак на дебелото черво стадий III, но тъй като ефективността й при пациенти с рак на дебело черво стадий II все още се дискутира, затова основните препоръки са, тя да се използва при тези от тях, които са с високорискови клинико-патологични характеристики. Но около дефиницията кои характеристики са високорискови има известна неяснота, тъй като при много от тези пациенти не се наблюдава рецидив на болестта, а при други – категоризирани като нискорискови, такъв все пак настъпва. Всичко това, както и ползата от преживяемостта, предоставена от адювантната химиотерапия ( под 5%), налагат по – прецизно прогнозиране на риска от рецидив, като това би спестило на пациентите, които са с нисък риск от рецидив, както финансовите разходи, така и нуждата да се подлагат на допълнително лечение. До момента усилията за прецизиране на риска от рецидив рак на дебелото черво бяха фокусирани върху изследвания с различни биомаркери, но тъй като клиничното им приложение все още е спорно, вниманието e насочeно към анализа на циркулиращи туморни клетки ( ctDNA), при които периферната кръв („течна биопсия“) се изследва директно за наличие на остатъчни свободно циркулиращи турморни клетки. Злокачествените образувания имат свойството да отделят туморни клетки в кръвообръщението, като по този начин се разсейват в отдалечени тъкани и органи, и образуват така наречените далечни метастази. Дори след успешно оперативно отстраняване на тумора в организма остават ракови клетки, способни да доведат до разсейки и/или рецидив.

През 2022 година, The New England journal of medicine, публикува рандомизирано проучване, инициирано от следователи от Инсититута за медицински изследвания Уолтър и Елиза Хол (WEHI), чиято цел е да провери дали изследването на свободно циркулиращи турморни клетки при рак на дебелото черво в стадий II може да намали употребата на адювантно лечение без да се компрометира рискът от рецидив. Общо 455 пациента, с хистологично потвърден стадий II ( Т3 или Т4, N0, M0) са включени, като от тях 302 са определени за изследване на ctDNA, а останалите 153 за стандартно лечение. Плазмени проби за ctDNA анализ са взети от всички пациенти на седмица 4 и седмица 7 след операцията, като пациентите с положителен резултат са получили адювантна монотерапия с флуоропиримидин или оксалплатин-базирана химиотерапия, а тези с отрицателен резултат не са лекувани с адювантна химиотерапия. Средното проследяване на пациентите е 37 месеца, като резултатите показват много нисък риск от рецидив при нелекувани пациенти, от групата, отрицателни за ctDNA – 92.5 %. От особено значение са резултатите на пациентите с нискорисково заболяване – при тях рискът от рецидив е 96.7 %, което показва, че не трябва да се обмисля адювантна терапия при ctDNA- отрицателни пациенти, въпреки че в рутинната клинична практика такава все още се прилага. Наред с това проучването показва нуждата от повторно изследване за свободно циркулиращи турморни клетки през определен период от време върху пациенти, които са били с отрицателен резултат скоро след операция, тъй като това може да намали риска от недостатъчно лечение поради първоначално фалшиво отрицателен ctDNA резултат.

Maintrac e изследване на свободно циркулиращите туморни клетки в кръвта. Технологията е разработена в „Dr. Pachmann Laboratory“ – Байройт, Германия. Методът се прилага в клиничната практика повече от 10 години в цяла Европа. Изследването е базирано на детекция и преброяване на свободно циркулиращи туморни клетки в кръвта и периодичнотото му прилагане дава възможност да се проследи рискa от прогресия, метастазиране и рецидивиране при пациенти в ремисия.

Предимства

  • Проследяването с MAINT®AC позволява да се оцени дали дадена противоракова терапия води до намаляване на свободно циркулиращите туморни клетки или не – и съответно да се направи навременна оценка на нейната ефективност;
  • Периодичното изследване на броя и динамиката на туморните клетки с MAINT®AC позволява своевременна реакция и избор на ефективен подход в лечението;
  • MAINT®AC позволява да се следи състоянието на пациенти в ремисия. Увеличението в броя на свободно циркулиращите туморни е ранен сигнал за възможен бъдещ рецидив.
  • MAINT®AC позволява да се направи изследване за химиочувствителност. При тази опция изолирани от пациента туморни клетки се третират с различни медикаменти с цел избор на най-ефективна химиотерапия.