Диагнозата раково заболяване е шокираща. Често пациентите я наричат присъда. Но те не са обречени. Модерната онкогенетика дава все по-добри възможности за контрол и справяне с онкологичните заболявания. Ключов момент за постигането на успех в лечението е да се вземат предвид уникалните характеристики на всеки един тумор и заболяване. Всяко раково заболяване е различно и борбата с него трябва да е персонализирана.

Много пациенти и техните роднини едва  при установяването на онкологично заболяване  разбират за т.нар. персонализирана онкология. Какво представлява тя, нима като отидете на лекар не лекуват персонално Вас?

ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА

Персонализираната медицина е направлението, в което се развива медицината в днешно време, това е медицината на бъдещето. Съвсем накратко персонализирана медицина означава точното хапче за точния пациент в точната доза, т.е изборът на лечение да се базира на индивидуалните характеристики на пациента и неговото заболяване.

Персонализираната онкология е може би най-развитото направление на персонализираната медицина в световен мащаб, но за съжаление далеч не толкова широко използвана у нас като подход.  През последните двадесетина години персонализираната медицина получи огромен тласък на развитие именно в онкологията и това не е случайно.  В тази област чак до началото на нашия век резултатите от лечението бяха отчайващи. В проучване, публикувано през 2001г. се посочва, че при 75% от пациентите с онкологични заболявания  противораковите лекарства са били неефективни.  (Brian B. Spear, Margo Heath-Chiozzi, Jeffrey Huff, “Clinical Trends in Molecular Medicine,” Volume 7, Issue 5, 1 May 2001).

Персонализирана онкология означава диагностиката и лечението на индивидуалния пациент да са съобразени с  неговия генотип (съвкупност от всички гени) и фенотип (съвкупността от всички проявени белези), както и с генотипа на тумора.  Тези характеристики предопределят различна ефективност  на медикаментите и взимането им под внимание е критично важно, за да се избере точната терапия. Назначаването на терапия само въз основа на диагноза може да се оприличи до голяма степен на стрелба в тъмното.  Ето защо персонализираната медицина се нарича още прецизна медицина.

Какво представлява ракът на кратко?

Нашите гени кодират „съобщения“ за клетките – за това как трябва да се държат те. Раково заболяване се развива тогава, когато има „повреда“ (мутация) в един или повече гени, които контролират растежа на клетките (клетъчната пролиферация). При такава „повреда“ започва анормален растеж на клетките с потенциал за навлизане или разпространение в други части на тялото.

Освен ако човек няма унаследени генетични мутации, (повреда в някой ген по наследство, както например актрисата Анджелина Джоли), повечето мутации (промени) в гените се провокират от стареенето на организма или от канцерогенни вещества.

Модерната онкология се развива в посока разработване на т.нар. таргетни терапии, т.е. терапии, които са насочени, прицелени, фокусирани директно и точно в раковите клетки. За да се предпише таргетна терапия е необходим генетичен анализ, който има за цел да  установи дали конкретният тумор е подходящ за съответната таргетна терапия, т.е. таргетната терапия е индивидуализирана терапия, съобразена с генетичния профил на Вашия тумор. Тя действа прицелно върху раковите (мутиралите) клетки, което води до спиране на туморния растеж и до смърт на раковите клетки.

По данни на Коалицията по персонализирана медицина 73% от всички онкологични лекарства в процес на разработка са в сферата на персонализираната онкология.  Към настоящия момент също най-голямата част от съществуващите  таргетни (прицелни) терапии са в сферата на онкологията.  В България много от най-модерните онкомедикаменти са регистрирани и налични в болничната мрежа, но за съжаление персонализираната онкология все не е широко използвана като подход. Причината за това е, че тестовете и анализите, които персонализират терапията, не се реимбурсират от Здравната каса и не са достъпни за много пациенти.

АНАЛИЗИТЕ НА ОНКО ДНА

Нашата компания НМ Дженомикс е официален дистрибутор на OncoDNA, белгийска компания, която разработва и внедрява в практиката решения за предсказване и проследяване на ефикасността на противотуморните лекарства, като използва интегриран подход (геномика, комбинирана с молекулярна патология). Анализите са сертифицирани с ISO15189 и CE-IVD.

Предлагаме четири високо профилиращи  онкологични анализа, които дават възможност за персонализиране на раковата терапия.

OncoDEEP® представлява анализ на проба от туморна тъкан, чиято цел е да открие най-точната терапия за конкретния тумор на конкретния пациент. Характеристиките на всеки тумор са уникални и такава трябва да е борбата с него.

OncoDEEP® представлява анализ на проба от туморна тъкан, чиято цел е да  открие най-точната терапия за конкретния тумор на конкретния пациент. Характеристиките на всеки тумор са уникални и такава трябва да е борбата с него.

Onco DEEP е генетичен тест последван от биоинформационен анализ, който позволява да се идентифицират биомаркерите на всеки пациент и на тази база да се направи прогноза за развитието на тумора и персонализиран избор на най-подходящата терапия.

Какво е необходимо, за да си направя Onco DEEP?

Необходимо е да разполагате с проба от Вашия тумор.  Onco DEEP позволява анализ на всички видове туморни проби – блочкета, стъкла или иглена биопсия. Както всеки друг тест, чието предназначение е да обоснове критично важни медицински решения, така и при този е необходимо Вашият лекар онколог да го назначи.

Onco DEEP е разработен да бъде използван при всички видове солидни тумори в 3-ти или 4-ти стадий, а също и при детски глиобластоми. За случаите на  4-ти стадий недребноклетъчен белодробен карцином, рак на дебелото черво, HR+ или HER2+ рак на гърдата, рак с неустановен произход и рак на простатата, Onco DEEP също може да бъде полезен, но препоръчителен е анализът ONCO Strat&Go; За случаи, когато не разполагате с твърда биопсия, Onco DEEP и Onco Strat&Go не са приложими;

Анализът се извършва в лабораторията на ONCO DNA Белгия (www.oncodna.com). НМ Дженомикс е официален дистрибутор на Onco DNA за България (https://www.oncodna.com/en/news/oncodna-nm-genomix-sign-distribution-agreement-bulgaria/ )

Какво включва анализът:

Анализът включва дълбоко секвениране на 638 гена – изследване на точната последователност на ДНК с високо покритие, с цел откриване на нездрави, мутирали участъци от гените. Това са подбрани гени, при които, ако се установи мутация, могат да се вземат терапевтични решения – да се назначи таргетна (прицелна) терапия за тях.

Анализът Onco DEEP включва и допълнителни анализи, които са специфични за конкретното заболяване.

– Имунохистохимия – високотехнологичен и прецизен метод за диагностика, чрез който се идентифицират специфични вещества, характерни за раковите клетки, наречени туморни антигени.  Това изследване е основен елемент от определянето на вида на тумора и степента му на злокачественост, помага да се локализира първичния тумор, да се направи прогноза за развитие на заболяването, а също и да се определи чувствителността на туморните клетки към химиотерапия и лъчетерапия. В хода на едно хистохимично изследване е възможно също да се открият някои рецептори на хормони – това са протеини, разположени на определени клетки в тялото, те са важни за голяма част от случаите на рак на гърдата, тъй като туморните клетки притежават по-голямо количество хормонални рецептори, чрез които приемат сигнали за делене и разпространение. Чрез хистохимично изледване могат да се открият също туморни маркери,  маркери за усилен растеж на ракови клетки и други антигени.

В зависимост от конкретния тип рак се изследват имунохистохимични маркери, свързани с отговора към таргетни терапии, химиотерапия и/или имунохистохимия за имунотерапия. Химиотерапията по-скоро не лекува рака, а го спира да се разраства като премахва ракови клетки, циркулиращи в организма, а имунотерапията е терапия, която кара имунната система на организма да атакува раковите клетки.

Чрез тези анализи се получава информация за чувствителността или резистентността към различни видове химиотерапии или други медикаменти  и става възможно оптимизирането на лечебната схема.

– FISH анализ на транслокациите. Флуоресцентната ин ситу хибридизация (FISH) е тест, който картографира генетичния материал в клетките на пациента. Транслокацията е вид повреда (мутация) в ДНК,  когато една част от хромозомата е отчупена и преместена върху друга хромозома. Този вид аномалия се среща често при раковите клетки и особено се свързва с някои видове левкемия, лимфоми и сарком.

Секвенирането, имунохистохимията и FISH анализът характеризират самия тумор и са насочени към това да установят специфичните изменения на ДНК, които след това прицелно да бъдат атакувани.  В специфичните анализи са включени и анализи на други аномалии като микросателитната нестабилност  MSI (вид геномна нестабилност, която се наблюдава основно при колоректален рак); метилирането (процес при който се нарушава нормалното свързване на метилови групи към ДНК, които „включват“ и „изключват“ някои гени) и  TMB – мутационно обременяване на тумора.

Подходящо ли е за Вас това изследване?

Това изследване е подходящо за Вас:

  • Ако са налице множество терапевтични възможности и се търси най-добрата;
  • Ако стандартните възможности за лечение не могат да се приложат поради съпътстващи заболявания;
  • Ако стандартните възможности за лечение са изчерпани, без да има ефект;
  • Ако Вашият рак е силно агресивен и няма време за проба-грешка в терапията;
  • Ако Вашият тумор е рядък или не толкова често срещан.

При някои видове рак се препоръчва като по-добър вариант Onco Strat&Go, въпреки че и Onco DEEP е много информативен. Това са случаите на колоректален карцином, HR+ рак на гърдата,  Her2+ рак на гърдата, рак на простатата, рак с неустановено първично огнище.

За колко време е готов анализът?

Докладът е готов в рамките на 7 работни дни от получаването на биопсията в лабораторията на Onco DNA, Белгия.

Какви предимства Ви дава анализът Onco DEEP?

  • Onco DEEP анализът ще насочи Вашия онколог към терапиите с най-големи клинични ползи и ще му даде възможност да избере терапия на база уникалните характеристики на конкретния тумор; На база резултатите от анализа може да се направи заключение за отговора на пациента спрямо стандартни химиотерапии, таргетни и имунотерапии.
  • Onco DEEP анализът ще установи терапии, които няма да са ефикасни за Вас и по този начин ще се спестят странични ефекти и токсичност;
  • Onco DEEP анализът може да идентифицира нови терапии, които до този момент Вашият онколог не е обмислял:
  • Onco DEEP анализът може да Ви насочи към клинични проучвания, в които да бъдете включени.
  • Onco DEEP анализът може да предостави терапевтични възможности и насоки при пациенти с тумор с неустановен произход.

Свържете се с нас за повече информация: тел: 0885 443 975